Polityka prywatności na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

 

 • Administratorem Danych Osobowych jest LaylaBeauty z siedzibą w Gdańsku, ul. Konrada Guderskiego 55/16, 80-180 Gdańsk, NIP: 6572800489, REGON: 364220314.
 • Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe przesłane poprzez kontakt na nasz adres e-mail, [email protected], będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 • Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • Okresy przechowywania danych osobowych: Naszym celem nie jest gromadzenie Twoich danych osobowych na zapas, dlatego dane pozyskane w wyniku wysłania wiadomości na nasz adres e-mail będą przetwarzane do dnia udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 • Miejsce i sposób przechowywania Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe, pozyskane w wyniku wysłania wiadomości na nasz adres e-mail,  są przetwarzane elektronicznie (na serwerach Administratora lub hostowanych, do których dostęp mają wyłącznie jego upoważnione podmioty).
 • Prawo do sprzeciwu: W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Może ono mieć charakter bezwzględny lub nie. Jeżeli tak, wówczas będzie to stanowić podstawę żądania usunięcia danych.
 • Inne prawa: Informujemy jednocześnie, że masz prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o którym mowa powyżej, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W celu realizacji Twoich Praw prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na adres e-mail: [email protected].
 • Informacja o dobrowolności podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania, wysłanego na nasz adres e-mail.
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Niniejsza strona korzysta z plików cookies: Informacje o tym, w jaki sposób są one przez nas pozyskiwanie i wykorzystywane dostępne są na stronie Polityki plików cookies.